Rabu, 10 Juli 2013

Doa-Doa Harian Bulan Ramadhan, 1 - 30 Ramadhan

Doa-doa di bulan Ramadhan sangat banyak karena pada bulan suci tersebut pintu langit terbuka dan semua doa tentu boleh dipanjatkan. Dibawah ada doa-doa harian Ramadhan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadhan.

Untuk referensi saja, dan merupakan do'a yang diartikan dari bahasa arabnya, namun karena tidak semua komputer dapat membaca tulisan arab maka hanya artinya saja yang ditulis, selain itu yang jelas Allah maha mengerti semua bahasa, justru kalau berdoa tapi gak ngerti maksudnya maka kurang baik, masa kita minta sesuatu tapi gak ngerti apa yang kita minta?

Doa-doa dibawah ini berdasarkan catatan kitab-kitab Islam dan silahkan Anda gunakan bagi yang berminat. Semoga puasa Anda diterima dan tidak sia-sia hanya mendapat lapar dan haus saja.

(1) Hari ke -1
Allohummaja'l shiyaamii fiihi shiyaama ashhoimiin wa hablii jurmii fiihi yaa ilaahal aa' lamiin. Wa'afu a'nnii yaa aa'fiyan anil mujrimiin.
Ya Alloh, Jadikanlah shaumku di dalam Bulan Ramadhan puasanya orang yang berpuasa, dan berilah kepadaku perahu di Bulan Ramadhan Wahai Tuhan sekalian alam. Dan ampunilah diriku Wahai Dzat yang mengampuni dari orang-orang yang durhaka.

(2) Hari ke -2
 Allohumma qorribnii ila mardhootika Wa jannibnii fiihi min sakhotika wa naqomaatika Wa waffiqnii fiihi liqiraati aayaatika birahmatika yaa arhamarrohimiin.
Ya Alloh, dekatkanlah kepadaku di dalam Bulan Ramadhan untuk menuju Ridho-Mu dan jauhkanlah diriku di dalam Bulan Ramadhan menuju murka-Mu dan siksa-Mu. Dan berilah taufik kepadaku di dalam Bulan Ramadhan untuk membaca ayat-ayatMu dengan rahmatMu Hai Dzat yang Maha Penyayang dari yang penyayang.

(3) Hari ke -3
Allohummarzuqnii fiihi adz-dzihni wattanbiih wa baai'dnii fiihi a'nissafaahati wattamwiih Waj a'llii nashiiban fii kulli khairiin anzila fiihi bijuudika yaa ajwadal ajwadiin.
Ya Alloh, berilah rizki kepadaku di Bulan Ramadhan kepahaman dan peringatan dan jauhkanlah aku di Bulan Ramadhan dari kebodohan dan kamuplase dan jadikanlah bagiku bagian dari sesuatu kebajikan yang telah Engkau turunkan di Bulan Ramadhan dengan ke-Agung-anMu hai Dzat yang Maha Agung dari yang agung.

(4) Hari ke - 4
Allohumma qawwinii fiihi a'la iqaamati amrika Wa awuzi'nii adaa an Syukrika bikaromika Wahfidznii bi hifdzika wa sitrika yaa absharannaadziriin. 
Ya Alloh, kuatkanlah aku di Bulan Ramadhan untuk mendirikan perintahMu dan sanggupkanlah kepadaku untuk memenuhi syukurMu dengan kemuliaanMu dan jagalah diriku dengan pengawasanMu dan tutupanMu hai Dzat yang Maha Melihat dari yang melihat.

(5) Hari ke -5
Allohummaj a'lnii fiihi minalmustaghfiriin Waj a'lnii fiihi min i'baadika ash sholihiin Waj a'lnii fiihi min awuliyaaika al muttaqiin biraafatika yaa akramal akramiin. 
Ya Alloh, jadikanlah aku di Bulan Ramadhan dari orang-orang yang memohon ampun dan jadikanlah diriku di Bulan Ramadhan dari hambaMu yang sholeh dan jadikanlah diriku di Bulan Ramadhan dari pemimpin-pemimpinMu yang bertaqwa dengan kasih sayangMu hai Dzat yang Maha Mulia dari yang maha mulia.
 
(6) Hari ke - 6
Allohumma laa takhdzulunii litaa'rudhi ma a'ashiika wa a i'dznii min siyaathi naqmatika wa mahaawiika wa ajirnii min muujibaati sakhathika bimannika wa ayaadiika yaa muntahaa raghbatirraaghibiin. 
Ya Alloh, janganlah Engkau membiarkan diriku untuk berpaling dari maksiat kepadaMu dan lindungilah diriku dari kehancuran kulit dan selamatkanlah dari sesuatu yang mengharuskan mendapat murkaMu dengan harapanMu dari kedermawananMu hai Dzat yang Maha Menghabiskan keinginan dari orang-orang yang berkeinginan (berkehendak). 

(7) Hari ke - 7
Allohumma a i'nni ala shiyaamihi wa qiyaamihi wa jannibnii fiihi min hafawaatihi wa aatsamihi warzuqnii dzikraka wa syukraka bidawaami hidaayatika yaahaadiya al muminiin.  
Ya Alloh, tolonglah diriku atas puasa Bulan Ramadhan dan qiyam Bulan Ramadhan dan jauhkanlah diriku di Bulan Ramadhan dari segala kesalahan dan dosa. Dan berilah kepadaku rizky dengan dzikirMu dan syukurMu dengan tetap hidayahMu duhai Dzat yang Memberi hidayah kepada orang-orang mu'min.

(8) Hari ke - 8
Allohuma arzuqnii fiihi rahmatal ayitaami wa ith aa'ma ath tha a'mi wa ifsyaa a as salaami war zuqnii fiihi shuhbata al kiraami wa mujaanabata alliami bithuulika yaa amalal aamiliin. 
Ya Alloh, berilah aku rizki di Bulan Ramadhan rahmatnya orang-orang yatim dari yang memberikan hidangan dan menyebarkan salam. Dan berilah aku rizky di Bulan Ramadhan persahabatan dengan kemuliaan dan orang-orang yang menjauhi ta'biat yang jelek dengan kuasaMu hai Dzat yang mempunyai harapan dari orang-orang yang mempunyai harapan.

(9) Hari ke - 9
Allohummaj a'l lii fiihi nashiiban min rahmatika al waasi a'ti wahdinii fiihi bibaraahiinika alqaathi a'ti wa khudz binaashiyatii fii mardhootika al jaami'ati bimahabbatika yaa amalal musytaqiin. 
Ya Alloh, jadikanlah bagi diriku bagian dari rahmatMu di Bulan Ramadhan yang Maha luas dan tunjukilah diriku di Bulan Ramadhan dengan kehujahanMu yang kuat dan ambillah ubun-ubunku didalam mencapai ridhoMu yang terkumpul dengan mencintaiMu hai Dzat yang mempunyai harapan dari yangmempunyai harapan.

(10) Hari ke - 10
Allohummaja'lnii minalmutawakkaliin a'laika alfaaiziina ladzaika al muqarrabiina ilaika yaa ghaayata ath thalibiin. 
Ya Alloh, jadikanlah diriku dari orang-orang yang bertawakal kepadaMu, orang-orang yang menang (beruntung) di sisiMu, orang-orang yang dekat di hadapanMu wahai Dzat yang menghabiskan permohonan orang-orang yang memohon.
 
 (11) Hari ke -11
Allohumma laa tuhabbib ilayyal fusuuqa wal i’shyaana wa harrim a’layya fiihi as sakhatha wanniiraana bi quwwatika yaa ghautsal mustaghiitsiina.
Ya Alloh, janganlah Engkau berikan kesenangan kepadaku kefasikan dan dosa. Dan haramkanlah atasku di Bulan Ramadhan kemurkaan dan siksaan api neraka dengan kekuatanMu hai Dzat Yang Menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan.

(12) Hari ke -12
Allohumma ahmilnii fiihi a’la as sitri wal a’faafa wa albisnii fiihi libaasa al qunuu i’ wal kafaafi wa najjinii fiihi mimmaa akhaafu bi u’shmatika yaa u’shmata al khaaifiina.
Ya Alloh, bawalah diriku di Bulan Ramadhan kepada hizab dan ampunanMu. Dan berilah pakaian kepadaku di Bulan Ramadhan dengan pakaian orang-orang yang qona'ah dan orang-orang yang merasa cukup. Dan selamatkanlah aku di Bulan Ramadhan dari apa-apa yang saya takuti dengan perlindunganMu wahai Dzat Yang Melindungi orang-orang yang takut.

(13) Hari ke -13
Allohumma thahhirnii fiihi minadzunuubi wal aqdzaari wa shabbirnii a’a kaa inaatil aqdaari wa waffiqnii littaqa wa shuhbatil abraari bi a’unika yaa qarrata u’yuunil masaakiin.
Ya Alloh, sucikanlah diriku di Bulan Ramadhan dari segala dosa dan kotoran. Dan sabarkanlah diriku atas sekalian alam yang kotor. Dan berikanlah diriku taufiq untuk bertaqwa dan berteman dengan kebaikan dengan pertolonganMu hai Dzat Yang Sedap dipandang mata orang-orang miskin.

(14) Hari ke -14
Allohumma laa tu aakhidznii fiihi bil a’tsaraati wa aqlinii fiihi minal khathaayaa wal hafawaati walaa taj a’lnii gharadhaan lilbalaayaa wal aafaati bi i’zzika yaa i’zzal muslimiina.
Ya Alloh, janganlah Engkau siksa diriku di Bulan Ramadhan dengan jatuhnya ke dalam jurang di antara dua gunung. Dan sedikitkanlah pada diriku dari kesalahan dan dosa dan janganlah jadikan diriku sebagai sasaran (tujuan) bala' dan afat dzatMu yang perkasa wahai Dzat Yang Mulia bagi orang-orang yang muslim.

(15) Hari ke -15
Allohummar zuqnii fiihi thaa atal khaasyi ii’na wasyrah fiihi shadrii bi inaabatil mukhbitiina bi amaanaka yaa amaanal khaaifiin birahmatika yaa arhamarraahimiin.
Ya Alloh, berikanlah rizky kepada diriku di Bulan Ramadhan ketaatan orang-orang yang khusyu. Dan lapangkanlah Bulan Ramadhan dadaku ketenangan tabahnya orang yang tawakal dengan keamananMu hai Dzat Yang mempunyai Keamanan dan ketentraman orang-orang yang takut dengan rahmatMu hai Dzat Yang Maha Penyayang dari yang penyayang.
 
(16) Hari ke -16
Allohummahdinii fiihi li a’malil abraari wa jannibnii fiihi muraafaqatal asyraari wa ad khilnii fiihi birahmatika daaral qarrar bil hiyyatika yaa ilaahal aa’lamiin.
Ya Alloh, tunjukilah diriku di Bulan Ramadhan untuk mengamalkan kebaikan dan jauhkanlah diriku Bulan Ramadhan tempat bersandarnya segala kejahatan. Dan masukanlah diriku di Bulan Ramadhan dengan rahmatMu Daarul Qaarar dengan ketuhananMu hai Tuhan sekalian alam.

(17) Hari ke -17
Allohummahdinii fiihi lishaalihil a’maali waqdhilii fiihi al hawaa ija wal aamaala yaa man laa yahtaaju ilassu aali yaa aa’liman bima fii shuduuril a’lamiin.
Ya Alloh, tunjukilah diriku di Bulan Ramadhan untuk kebaikan (kesholehan) amal perbuatan dan penuhilah diriku di Bulan Ramadhan kebutuhan dan cita-cita hai Dzat Yang Maha Mengetahui segala perkara yang ada di dalam permulaan tiap-tiap sesuatu di alam ini.

(18) Hari ke -18
Allohumma nabbihnii fiihi libarakaati ashaarihi wa nawwir qalbii bidhiyaa i anwaarihi wakhudz bikulla a’dhoo ii ilattibaa i’ aatsaarihi yaa munawwira quluubil aa’rifiin.
Ya Alloh, jagailah diriku di Bulan Ramadhan dengan keberkahan sahur dan terangilah hatiku dengan cahaya yang meneranginya dan ambillah dari tiap-tiap anggota ragaku untuk mengikuti bekasnya Bulan Ramadhan hai Dzat yang menerangi hati orang-orang yang arif (bijaksana).

(19) Hari ke -19
Allohumma wafirhaththii bibarakaatihi wa sahhil sabiilii ila khairaatihi wa laa tahrimnii qubuula hasanaatihi yaa haadiyan ilalhaqqilmubiin.
Ya Aloh, kayakanlah segala bagianku dengan keberkahannya Bulan Ramadhan dan mudahkanlah jalanku menuju kepada kebaikan Bulan Ramadhan. Dan janganlah Engkau haramkan bagiku menerima kebaikannya hai Dzat Yang Memberi petunjuk kepada kebenaran yang nyata.

(20) Hari ke -20
Allohummaftahlii fiihi abwaabiljinaani waghliq a’nii abwabanniiraani wa waffiqnii fiihi litalaawatilqur’ani yaa munzila as sakiinata fii quluubil mu’miniin.
Ya Alloh, bukakanlah kepadaku di Bulan Ramadhan pintu-pintu surga dan kuncilah dariku pintu-pintu neraka. Dan berikanlah aku taufiq untuk membaca AlQur’an hai Dzat yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mumin.
 
(21) Hari ke -21
Allohummaj a’l lii fiihi ila mardhootika daliilan walaa taj a’l lisysyaithooni fiihi a’layya sabiilan waj a’lil jannati lii manzilan wa maqailan yaa qoodhoo hawaaijith thoolibiin.
Ya Alloh, jadikanlah bagiku di Bulan Ramadhan untuk menuju ridhoMu sebagai alasan dan janganlah Engkau jadikan para syetan di Bulan Ramadhan atas diriku sebagai jalan dan jadikanlah surga bagiku tempat singgah dan tempat kembali hai Dzat Yang memenuhi kebutuhan orang-orang yang meminta.

(22) Hari ke -22
Allohummaftahlii fiihi abwaaba fadhlika wa anzil alayya fiihi barakaatika wa wafaqnii fiihi limujibaati mardhootika wa askinni fiihi bihubuuhaati jannatika yaa mujiiba da’watil mudhththotriin.
Ya Alloh, bukakanlah bagiku pintu-pintu keutamaanMu dan turunkanlah kepadaku di Bulan Ramadhan keberkahanMu. Dan berilah aku taufiq di Bulan Ramadhan untuk kebaikan menuju ridhoMu dan berilah ketenangan kepadaku di Bulan Ramadhan dengan kasihMu yaitu surgaMu hai Dzat Yang Memperkenankan permohonan orang-orang yang terdesak.

(23) Hari ke -23
Allohumma aghsilnii fiihi minadzdzunuubi wa thahhirnii fiihi minal u’yuubi wamtahin qalbii fiihi bitaqwalquluubi yaa muqiila a’tsaraatil mudnibiin.
Ya Alloh, cucilah diriku (bersihkanlah) di Bulan Ramadhan dari segala dosa dan bersihkanlah diriku di Bulan Ramadhan dari segala aib(cela) dan ujilah di Bulan Ramadhan hatiku dengan ketaqwaan hati hai Dzat yang menyedikitkan jurang diantara dua gunung orang-orang yang berdosa.

(24) Hari ke -24
Allohumma inii as aluka fiihi maa yurdhiika wa au’dzubika mimma yudziyaka wa as alukataufiiqa fiihi lian uthiiu’ka wa laa a’shiyaka yaa aa’liman bimaa fii shuduuril aa’lamiin.
Ya Alloh, sesungguhnya aku memohon kepadaMu di Bulan Ramadhan perkara yang diridhoiMu dan aku berlindung padaMu dari segala perkara yang menyakitiMu dan aku memohon kepadaMu taufiq di Bulan Ramadhan untuk taat kepadaMu dan tidak mendurhakaiMu hai Dzat yang Maha Mengetahui dengan segala perkara di dalam tiap-tiap permulaan sesuatu di alam ini.

(25) Hari ke -25
Allohummaj a’lnii mujiban liawuliyaaika wa muaa’diyan liaa’daaika mustannan bisunnati khaatami anbiyaaika yaa aa’shima quluubinnabiyiin.
Ya Alloh, jadikanlah diriku orang yang mencintai para waliMu (pemimpin) dan orang yang memerangi musuhMu dan orang yang mengerjakan sunah, dengan sunnah penutup para nabiMu hai Dzat Yang Menjaga hati-hati para nabi.

(26) Hari ke -26
Allohummaj a’l sa’yii fiihi masykuuran wadzanbii fiihi maghfuuraan wa a’malii fiihi maqbuulan wa a’ini fiihi mastuuran yaa asma a’ as saami ii’n.
Ya Alloh, jadikanlah sa’iku (hidupku) di Bulan Ramadhan sebagai wujud syukur kepadaMu. Dan dosaku di Bulan Ramadhan dosa yang Engkau ampuni. Dan amalku di Bulan Ramadhan amal yang Engkau terima. Dan aibku di Bulan Ramadhan aib yang tertutup hai Dzat Yang Maha Mendengar dari yang mendengar.

(27) Hari ke -27
Allohummajzuqnii fiihi lailatilqadri wa shayyir umuurii fiihi minal u’sri ilal yusri wa uqbala ma a’ dziirii wa huththa a’nnidzanba walwizra yaa rauufan bi i’baadatish shoolihiin.
Ya Alloh, berilah aku rizky di Bulan Ramadhan malam Qadar dan jadikanlah semua urusanku di Bulan Ramadhan dari kesukaran menuju kemudahan dan hadapkanlah semua udzurku dan jagalah daripadaku dosa dan salah hai Dzat yang penyantun kepada hambaNya yang sholeh.

(28) Hari ke -28
Allohumma waffirhazhhzinii fiihi minannawaafili wa akrimnii fiihi bi ihdhooril masaaili wa qarrib wa siilatii ilaika min bainil wasaaili yaa man laa yusyghiluhu ilhaahul mulihiin.
Ya Alloh, kayakanlah keuntunganku di Bulan Ramadhan dan segala amal ibadah sunnah dan muliakanlah diriku di Bulan Ramadhan dengan menghadirkan (memperkenankan) segala permohonan dan dekatkanlah perantaraanku kepadaMu diantara perantara hai Dzat yang tidak lalai dari banyaknya orang yang meminta.

(29) Hari ke -29
Allohumma ghasyinii fiihi birrahmati warzuqnii fiihittaufiiqa wali’shmati watahhir qalbii min ghayaahibittahmati yaa rahhiiman bi i’baadihil mum’miniin.
Ya Alloh, liputilah kepadaku di Bulan Ramadhan dengan rahmat dan berilah aku rizky di Bulan Ramadhan taufiq dan pengawasan dan sucikanlah hatiku hai Dzat yang Maha Penyayang bagi hamba-hambanya yang beriman.

(30) Hari ke -30
Allohummaj a’l shiyaamii fiiho bisysyukri walqubuuli ala maa tardhoohu wa yardhoohurrasuulu muhakammatan furuu a’hu bilushuuli bihaqqi sayyidinaa muhammadin wa alihiththaahiriina wal hamdulillaahi rabbal aa’lamiin.
Ya Alloh, jadikanlah shaumku di Bulan Ramadhan dengan rasa syukur dan Rngkau menerima di atas segala perkara yang Engkau ridhoi dan yang Rosululloh ridhoi pula, yang menjadikan dasar cabang hikmah dengan hak Sayyidina Muhammada dan para keluarganya yang suci dan segala puji bagi Alloh Tuhan Semesta Alam.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar